Sterillium Protect&Care, robčki (10 robčkov)

Robčki za hitro* razkuževanje površin, tudi občutljivih (npr. osebnih računalnikov, pametnih telefonov, zaslonov na dotik). Biocidni proizvod.
Več...
Pakiranje
4,28€

Razkužilni robčki, pripravljeni za uporabo, so primerni tudi za razkuževanje površin občutljivih na alkohol.

Delujejo proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnico ter tudi norovirusu in rotavirusu. Brez parfumov in barvil. Obseg razkuževanja: približno 1m² na robček.

Biocidni proizvod

Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.

Uporaba:
Površine temeljito obrišite. Pazite, da zajamete celotno površino. Predhodno testirajte na manj izpostavljenem mestu. Po preteku časa izpostavljenosti je treba površine, ki pridejo v stik z živili, obrisati z vlažno krpo.*Učinek je dosežen po 60 sekundah; pri norovirusih upoštevajte čas učinkovanja 5 minut.

Sestava:
Aktivne snovi v raztopini s katero so prepojeni robčki: etanol 140 mg/g; propan-2-ol 100mg/g; propan-1-ol 60 mg/g; amini, N-C10–C16-alkiltrimetilenedi-, reakcijski produkti s kloroocetno kislino (amfolit 20)(CAS 139734-65- 9)2 mg/g.

Pozor: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Rok uporabe in LOT: je odtisnjen na sprednji strani.

Dobavitelj: Paul Hartmann Adriatic d.o.o., Beograjska ul.4, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: 01 5484581

Ob nakupu 2 izdelkov La Roche-Posay prejmete 25% popust + brezplačno dostavo ob nakupu LRP nad 30€.

Ob nakupu 2 izdelkov La Roche-Posay prejmete 25% popust + brezplačno dostavo ob nakupu LRP nad 30€.

Ob nakupu 2 izdelkov La Roche-Posay prejmete 25% popust  + brezplačno dostavo ob nakupu LRP nad 30€. Popust in brezplačna dostava vam bosta obračunana v košarici: Akcija bo potekala od 24. 3. do 27. 3. 2023. Brezplačna dostava velja le za področje Slovenije.